TẠI SAO CHỌN HSACADEMY ĐỂ HỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

  

Đối với Nhà đầu tư chứng khoán, mục đích quan trọng nhất khi đọc hiểu BCTC là để xác định được giá trị doanh nghiệp. Vì thế, những điểm cần lưu ý trên BCTC sẽ khác với mục đích kiểm toán hay quản trị doanh nghiệp thông thường.

Mỗi loại hình doanh nghiệp, ngành nghề thì đặc thù phân tích báo cáo tài chính lại rất khác nhau, từ bán lẻ cho đến sản xuất cho đến ngân hàng và bất động sản.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn chính xác tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp bạn hiểu rõ doanh nghiệp và định giá cổ phiếu, với mục tiêu tìm được value stocks chứ không phải đang nắm giữ cổ phiếu rác “value trap”.

Khóa học sẽ giúp bạn:

✦ Hiểu bản chất hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh, hoạt động kinh tế được thể hiện trên BCTC.

✦ Hiểu sự luân chuyển của từng giao dịch kinh tế ảnh hưởng đến các BCTC.

✦ Hiểu sâu những khoản mục quan trọng đối với từng loại hình doanh nghiệp.

✦ Phân tích chất lượng lợi nhuận và dòng tiền.

✦ Khái quát hóa các loại hình thao túng BCTC và ví dụ thực tiễn ở VN.

✦ Cách xác định dòng tiền để định giá.

 

THE ADVANCED FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS


    Học viên hoàn tất ghi danh sẽ được gửi thư xác nhận và hướng dẫn chi tiết đến email hoặc link facebook đã đăng ký